Választható KATA akár év közben is

2016.02.16. 12:58:00
Bár a KATA választható év közben is, lehet olyan, aki most 2016.01.01-től szeretne belépni ebbe a körbe. Ez az adó mindig következő hónap l-jétől  indul, ezért ennek a bejelentése mindig előző hó utolsó napjáig meg kell történjen.

Bár a KATA választható év közben is, lehet olyan, aki most 2016.01.01-től szeretne belépni ebbe a körbe. Ez az adó mindig következő hónap l-jétől  indul, ezért ennek a bejelentése mindig előző hó utolsó napjáig meg kell történjen. Az egyéni vállalkozók a 15T101E, a betéti társaságok pedig a 15T201T jelű nyomtatványon tudják ezt be jelenteni, mint ahogy a KATA-ból való kilépést is. A KATA (és a KIVA) szerinti adózás szabályait a 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza. Lényeges kiemelni, hogy az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg azon kisadózó(k)nak a nevét, címét, adóazonosító jelét és TAJ számát is be kell jelenteni, aki(k) bármilyen jogviszonyban (ide nem értve a munkaviszonyt) végzett tevékenység keretében (személyes közreműködés, vezető tisztségviselő, megbízás) részt vesz(nek) a társaság tevékenységében. Ugyanebben kell nyilatkozatni arról is, hogy főállású kisadózónak minősül-e az érintett személy, illetőleg a magasabb összegű tételes adó megfizetését választja-e.

Ha úgy dönt, hogy a KIVA alapján szeretne adózni a 2016-os adóévben, akkor ezt szintén december 31-ig kell bejelenteni az adóhatósághoz. Az választhatja ezt az adózási formát, akinek az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét), és mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot. Az adóévet megelőző adóévben nem lehet több az átlagos dolgozói létszám 25 főnél, az előző két évben a vállalkozás adószáma nem volt felfüggesztve vagy törölve, az üzleti év mérlegforduló napja december 31. és végrehajtható adótartozás nem haladja meg az 1 millió forintot. Választásunkat a 15T203KV nyomtatványon jelezhetjük, illetve ugyanez szolgál a kijelentkezésre is. A KIVA a pénzforgalmi szemléletnek köszönhetően a ténylegesen elért bevételek alapján számított eredményt veszi adóalapul, tehát ha az adózó az adóévben kiszámlázott összegeket, de azok hozzá nem folytak be, abban az esetben a tárgyévben ezen összegek után nem kell adót fizetni. Adóelőlegnél azonban a törvény adóelőleg-miniumumot is meghatároz, mégpedig az adóelőleg-megállapítás időszakában a fizetendő járulékalapot képező jövedelem 16%-át mindenképpen adóelőlegként meg kell fizetni. A további részletszabályok a Katv.-ben találhatók. Arról se feledkezzünk meg, hogy ha jelenleg társasági adó alanyok vagyunk, és valamely, előzőekben említett adózási mód valamelyikére (EVA, KATA,KIVA) áttérünk, akkor a TAO tv. jogutód nélküli meg szűnésre irányadó rendelkezései szerint kell eljárnunk,így a TAO tv. hatálya alóli kikerüléskor a megszűnésre tekintettel bevallást kell benyújtanunk.Ezt 2016. január1-től történő választás esetén a 1571-es jelű nyomtatványon legkésőbb 2016. május 31-ig kell megtennünk (év közbeni áttéréskor – KATA – ezt az áttérés hónapját követő 5. hónap utolsó napjáig kell megtennünk,2016. évben a 1671-es jelű nyomtatványon). A bejelentés adóévére társasági adóelőleget nem kell fizetni,mert azt a NAV hivatalból törölni fogja a beadott 71-es jelű nyomtatvány alapján.

Szintén nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy bár az átjelentés után már nem tartozik a vállalkozás a TAO tv. hatálya alá, azonban pl. ha kisvállalkozói kedvezményt érvényesített, és a kedvezmény alapjául szolgáló beruházást nem helyezi üzembe vagy értékesíti a kedvezmény igénybevételének adóévét követő 4. adóév végéig, abban az esetben az adóalap-csökkentésnél figyelembe vett összeg kétszeresének megfelelő összeg után a társasági adót meg kell fizetnie. Ezt a kötelezettséget az esemény bekövetkeztét követően EVA esetén a ’43-as, KATA esetén a ‘KATA, KIVA esetén pedig a ‘KIVA jelű nyomtatványokon kell a NAV felé bevallani.